Hit Counter

 

Vedtægter

23.03.2003 med vedtagne ændringer 30.03. 2011 og 30.03.2014

        §1:Foreningens navn er "Sydgårdens venner".

                §2: Foreningens hjemsted er "Sydgården".

§3: Foreningens formål er:
a. at støtte beboere og udskrevne samt deres pårørende og andre pårørende til misbrugere af alkohol og andre stemnings- ændrende stoffer.
b. at være kontaktled mellem foreningens medlemmer og Sydgården.

§4: Enhver, der støtter foreningens formål, kan være medlem. Endvidere kan grupper og institutioner optages.

§5: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 og højst 7 medlemmer. Bestyrelsen bliver valgt for en 2-årig periode. Formanden vælges på generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueres af bestyrelsen. Der tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter både fra misbrugsgruppen og pårørendegruppen. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der består af andre end bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er enhver misbruger, som er afholdende og enhver pårørende. Et tilbagefald medfører, at suppleanten træder til i den resterende del af valgperioden. For at kunne vælges på generalforsamlingen som bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleant, og man er forhindret i at være tilstede, skal der, for at modtage valg, foreligge en skriftlig tilkendegivelse/fuldmagt.

§6: Foreningen tegnes af formanden og og den af bestyrelsen valgte næstformand i forening. Bestyrelsen kan i øvrigt meddele fuldmagt herom.

§7: Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Børn og unge under 18 år tilbydes gratis passivt medlemskab.

§8: Vedtagelser på bestyrelsesmøder kræver simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin respektive formue.

§10: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. Der indkaldes med 28 dages varsel pr. post og med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Grupper og foreninger kan lade sig repræsentere ved en person, som har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

                    §11: På foreningens årlige generalforsamling behandles følgende:

a. Valg af ordstyrer og referent.
b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
c. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Foreningens fremtidige mål og virke.
f.  Fastsættelse af kontingent.
g. Valg til bestyrelsen.
h. Valg af revisor.
i.  Eventuelt.

§12: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det eller når 2/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 4 uger efter, at kravet herom er fremsat og skal varsles efter reglerne i §10.

§13: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§14: Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes med dagsorden og kan da godkendes på den efterfølgende generalforsamling med 2/3 af generalforsamlingens stemmer. Indkommer der forslag til vedtægtsændringer, efter dagsordenen er udsendt, kan disse vedtægtsændringer kun vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§15: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af generalforsamlingen på 2 efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

§16: Ophører foreningen med at eksistere, skal foreningens formue og ejendom tilfalde projekter, som ligger tæt op ad foreningens formål. Beslutningen herom træffes af sidst siddende bestyrelse. Dog skal formue og ejendom, som kan henføres til kommunale tilskud, tilfalde den offentlige myndighed.

  Tilbage til SGV forside